Nieuws: Premie zonnepanelen (tot 10 kVA) vanaf 2021

De Vlaamse Regering keurde de nieuwe premie voor zonnepanelen goed. Wie vanaf 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt, komt in aanmerking voor een eenmalige premie. Deze premie komt er omdat na 31 december 2020 nieuwe eigenaars van zonnepanelen geen aanspraak meer kunnen maken op een terugdraaiende teller, zoals nu nog het geval is. De nieuwe premie voor zonnepanelen zal enkel van toepassing zijn voor nieuwe installaties met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA. In 2021 zal de premie maximaal 1500 euro bedragen.

De aanvraag, behandeling en uitbetaling zal via de netbeheerder Fluvius verlopen. Zij zullen hiervoor verdere informatie, een gedetailleerd overzicht van de premievoorwaarden en een aanvraagmodule op hun website aanbieden.

Al deze voorwaarden zijn van toepassing:

De premie is bedoeld voor kleinere installaties van zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA.
De nieuwe zonnepanelen worden door een aannemer op het dak van een gebouw geplaatst.
De premie geldt enkel voor gebouwen die voor 1 januari 2014 aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet of gebouwen waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte werd ingediend binnen de geldende termijn. Gebouwen die gerenoveerd worden en waarvan de omgevingsvergunning minder dan 5 geleden werd verleend, komen in aanmerking als het gebouw voor 2014 was aangesloten op het distributienet.
De premie is eenmalig en beperkt tot één per woning of wooneenheid voor residentiële gebouwen en tot één per gebouw voor niet-residentiële gebouwen.
De premie kan toegekend worden op voorwaarde dat
achter het aansluitingspunt nog geen zonnepanelen in dienst zijn of waren (met uitzondering van eigendomsoverdracht waarbij de installatie voorafgaand aan de eigendomsoverdracht werd verwijderd);
de geplaatste zonnepanelen uiterlijk drie maanden na de indienstname bij de netbeheerder aangemeld zijn;
de premie-aanvraag binnen het jaar na indienstname van de zonnepanelen ingediend is.
Aanvullend geldt dat:

de zonnepanelen gedurende minstens vijftien jaar na indienstname niet verplaatst mogen worden naar een ander perceel, en
de zonnepanelen niet uitgebreid mogen worden met een installatie die geniet van de regeling van de 'terugdraaiende teller', tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van het recht op de terugdraaiende teller.
De premie loopt van 2021 tot eind 2024:

In 2021 zal de premie 300 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 €/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro.
Het premiebedrag is begrensd tot 40% van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen.
Het premiebedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast (volgens schema hieronder). De datum van indienstname van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag en de premievoorwaarden.
Voor 2021 wordt een totaalbudget van 32 miljoen euro voorzien.
Enkele voorbeelden:
Stel u neemt in 2021 een nieuwe installatie in dienst:

12 zonnepanelen van 320 Wp, samen goed voor een vermogen van 3,84 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 3,84 x 300 euro = 1152 euro.
18 panelen van 300 Wp, samen goed voor een vermogen van 5,40 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 euro + 1,40 x 150 euro = 1410 euro.
34 panelen van 290 Wp, samen goed voor een vermogen van 9,86 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 euro + 2 x 150 euro = 1500 euro.

Een voorbeeld in geval van nieuwbouw:
stel u vroeg de omgevingsvergunning aan in december 2015 (of eerder). De omgevingsvergunning werd goedgekeurd op 31 maart 2016. De bouwwerken werden beëindigd in 2018 en u diende tijdig de EPB-aangifte in. Er werd voldaan aan alle EPB-eisen. Er liggen momenteel nog geen zonnepanelen op het gebouw. Als u na 1 januari 2021 zonnepanelen in dienst neemt en aan alle premievoorwaarden voldoet, komt u aanmerking voor de premie.

Overzicht van het premiebedrag volgens datum van indienstname:

datum van indienstname

Premie

01.01.2021-

31.12.2021

300 euro vermenigvuldigd met het geïnstalleerde vermogen van de geplaatste zonnepanelen uitgedrukt in kilowattpiek voor de eerste 4 kilowattpiek, en 150 euro vermenigvuldigd met het extra geïnstalleerde vermogen van de geplaatste zonnepanelen bovenop de eerste 4 kilowattpiek. Dit extra vermogen komt in aanmerking tot maximaal 2 kWp extra vermogen van de geplaatste zonnepanelen.

01.01.2022-

31.12.2022

225 euro vermenigvuldigd met het geïnstalleerde vermogen van de geplaatste zonnepanelen uitgedrukt in kilowattpiek voor de eerste 4 kilowattpiek, en 112,50 euro vermenigvuldigd met het extra geïnstalleerde vermogen van de geplaatste zonnepanelen bovenop de eerste 4 kilowattpiek. Dit extra vermogen komt in aanmerking tot maximaal 2 kWp extra vermogen van de geplaatste zonnepanelen.

01.01.2023-

31.12.2023

150 euro vermenigvuldigd met het geïnstalleerde vermogen van de geplaatste zonnepanelen uitgedrukt in kilowattpiek voor de eerste 4 kilowattpiek, en 75 euro vermenigvuldigd met het extra geïnstalleerde vermogen van de geplaatste zonnepanelen bovenop de eerste 4 kilowattpiek. Dit extra vermogen komt in aanmerking tot maximaal 2 kWp extra vermogen van de geplaatste zonnepanelen.

01.01.2024-

31.12.2024

75 euro vermenigvuldigd met het geïnstalleerde vermogen van de geplaatste zonnepanelen uitgedrukt in kilowattpiek voor de eerste 4 kilowattpiek, en 37,50 euro vermenigvuldigd met het extra geïnstalleerde vermogen van de geplaatste zonnepanelen bovenop de eerste 4 kilowattpiek. Dit extra vermogen komt in aanmerking tot maximaal 2 kWp extra vermogen van de geplaatste zonnepanelen.

Voor beschermde afnemers ligt het premiebedrag 20% hoger. Voor deze doelgroep geldt:

In 2021 zal de premie 360 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 180 €/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.800 euro.
Het premiebedrag is begrensd tot 48% van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen.

Bron: https://www.energiesparen.be/zonnepanelen/premie